Cookies

Cookies – Polska

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Jak używamy plików cookie?

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie AllAboutCookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

Cookies – Slovenčina

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto internetové stránky používajú internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke AllAboutCookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Cookies – Deutsch

Um effektives Funktionieren dieses Portal zu gewährleisten, wir bringen ab und zu am Computer des Nutzers (oder an einem anderen Gerät) kleine Dateien – sg. Cookies. Ähnlich vorgehen die meisten großen Internetvitrinen.

Was sind Cookie-Dateien?

„Cookie” ist eine kleine Textdatei, die die Internetseite am Computer oder einem anderen tragbaren Gerät des Internauten in dem Moment speichert, wenn er sie durchschaut. Diese Seite kann auf diese Weise länger Tätigkeiten und Vorlieben des Internauten speichern (wie Nutzername, Sprache, Schriftgröße und andere Optionen). Dadurch muss der Nutzer dieselbe Informationen jedes Mal eintragen, wenn er auf die Seite zurückkommt oder von einer auf eine andere übergeht.

Wie nutzen wir Cookie Dateien?

Diese Internetvitrine nutzt Google Analytics, Dienste der Analyse der Beschauung von Internetseiten, verfügbar bei Google, Inc. (“Google”). Google Analytics nutzt “Cookies”, dh. Textdateien, die am Computer des Nutzers zwecks Ermöglichung der Analyse der Weise, in der die Nutzer sie benutzen. Die durch Cokies generierten Informationen zur Nutzung der Vitrine durch den Nutzer (einschliesslich der IP-Nummer) werden der Google Gesellschaft überwiesen und durch sie auf den Servern der Vereinigten Staaten gespeichert. Google wird diese Informationen zwecks Beurteilung der Nutzung der Vitrine durch den Nutzer nutzen, Berichterstattung für Besucher auf den Seiten für die Vitrinoperateure und andere Dienstleistungen verbunden mit Internetvitrinen und Internetnutzung. Google kann auch diese Informationen an Dritte weitergeben, wenn sie dazu verpflichtet wird nach geltendem Gesetz der im Fall, wenn diese Personen die Informationen im Namen von Google bearbeiten. Google wird die IP-Adresse des Nutzers nicht mit anderen Angaben verbinden. Nutzer kann auf Cookies verzichten mit Wahl entsprechender Einstellungen in Browser, jedoch man soll das merken, in dem Fall Nutzung aller Funktionen der Vitrine kann sich als unmöglich erweisen. Nutzend diese Internetvitrine ist der Nutzer mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Angaben durch Google einverstanden, auf die oben bestimmte Weise und zu den oben bestimmten Zwecken.

Wie soll man Cookie kontrollieren?

Cookie Dateien kann man selbstständig kontrollieren und entfernen – Details sind auf der Seite AllAboutCookies.org verfügbar. Mann kann alle Cookie Dateien an seinem Computer entfernen, und in den meisten Browser die Einstellung wählen, die Installieren dieser Dateien verhindert. In diesem Fall kann sich als nutzbar Anpassen der Preferrenzen bei jedem Besuch auf der gegebenen Seite erweisen, und Teil der Optionen und Dienstleistungen kann unzugänglich sein.

Cookies – English

In order to ensure the smooth functioning of this site, we sometimes place small data files on the user’s computer (or other device)- known as cookies. Majority of big sites acts in a similar way.

What are cookies?

Cookie is a small text file that is saved by the website on the user’s computer or the portable device when the user browse it. It allows website to remember settings and preferences for a longer period of time (such as user name, language, font size and other options). This way the user does not have to enter the same information each time when he returns to the same page or changes the browsed website.

How we use cookies?

This website uses Google Analytics, a website viewing analysis service provided by Google, Inc. („Google”). Google Analytics uses „cookies”, that is text files placed on your computer in order to help the website analyse how users use the site. Information generated by the cookies about the user’s use of the website (including his IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use these information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services related to website activity and internet usage. Google may also transfer these information to third parties, if it is obligated to do so by legal regulations or in the event when such parties process such information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

How to control cookies

Cookies may be independently controlled or removed – details are available on the website AllAboutCookies.org. You can remove all cookies placed on your computer, and in most browsers select a setting that disables the installation of these files. In such a case it may be necessary to manually adjust some preferences every time you visit the site and some options and services may not be available.